2021-06-11 14:55Nyheter

Styrdokument för vattenarbete i Danderyd

I veckan presenterade Danderyds kommun två nya förslag till styrdokument avseende vatten. Bjerkings dagvattenutredare har medverkat i arbetet med att ta fram styrdokumenten.

Remisshantering pågår
Arbetet med styrdokumenten startade våren 2020 och har resulterat i en Vattenplan och en Dagvattenplan med tillhörande kunskapsunderlag. De båda planerna finns nu tillgängliga för allmänheten och remisshanteringen förväntas vara klar till sista september 2021. 

Styrdokument för vattenarbete inom kommunen
Tanken är att Vattenplanen ska utgöra ett centralt styrdokument för vattenarbete i Danderyds kommun. Den innehåller konkreta mål och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Danderyds sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten och omfattar förvaltningscykel 2021–2027. Målet är att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Danderyd samt förbättra kvaliteten på övriga yt- och grundvatten i kommunen.

Styrdokument för dagvattenhantering inom kommunen
Dagvattenplanens syfte är att vara det styrdokument som anger kommunens riktlinjer och ställningstagande för att hantera dagvatten på ett hållbart sätt. Dagvattenplanen ska ge vägledning och stöd till Danderyds kommuns förvaltningar vid hantering av dagvatten i samband med planering, exploatering och förvaltning samt drift och underhåll. Den ska även vara stöd och vägledning för konsulter, övriga verksamma aktörer som väghållare samt fastighetsägare inom kommunen.

Kommunövergripande workshops ett framgångsrikt koncept
Processen med att ta fram styrdokumenten har varit spännande och intressant där vi på Bjerking bland annat genomfört olika kommunövergripande workshops med tjänstemän från flera avdelningar. Det visade sig vara ett framgångsrikt koncept då det gav tjänstemännen tid och möjlighet att utbyta tankar och idéer under arbetets gång och är något som kommunen kan  ha stor nytta av framöver.

Du kan ta del av remissförslagen här: Vattenkvalitet – Danderyds kommunOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Anders Wärefors
VD
Anders Wärefors
Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg