2021-11-29 07:30Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för arbete med dagvatten

Kerstin Lindgren, chef för anläggningsenhetenKerstin Lindgren, chef för anläggningsenheten

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag år 2024. Nu är det andra hållbarhetslöftet lanserat och det handlar om dagvattenhantering. Löftet utgår från de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt vid arbete som rör dagvatten och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking, under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ett steg till och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det andra hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller dagvattenhantering.

I löftet identifieras de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Det handlar exempelvis om att föreslå en dagvattenhantering som är lämplig för platsen genom att utreda förutsättningar som avrinningsområden, ytliga avrinningsvägar, geoteknik och markföroreningar. Utifrån dessa förutsättningar föreslår Bjerking åtgärder som ger en blågrön och robust dagvattenhantering, som uppfyller kraven på rening och fördröjning för den specifika platsen. Bjerkings konsulter vill också visa på möjligheten att främja biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster i dagvattenhanteringen. Har kunden eller projektet inga tydliga mål är Bjerking proaktiva och lyfter in de aspekter som de själva identifierar som betydande för arbetet.

- Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet och dagvatten har vi analyserat hur arbetet med dagvatten påverkar hållbarheten. Just dagvattenfrågor är dessutom något som kan påverka hela detaljplanen berättar Kerstin Lindgren, chef för anläggningsenheten i Uppsala. Det är ju många saker kopplade till dagvatten som kan påverka hela projektet, exempelvis fördröjningsbehov, grundvattenbalans, föroreningar och skyfallshantering.

Alla konsulter inom dagvattenområdet utbildas för att säkerställa att de levererar enligt hållbarhetslöftet. De punkter som rör hållbarhetslöftet införs i mallar och checklistor för avstämning av arbetet. Bjerking följer upp och granskar internt så att allt arbete, även hållbarhetsarbetet, utförs enligt Bjerkings metoder och löften.

Ytterligare hållbarhetslöften kommer att presenteras under 2021–2022 och hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla Bjerkings uppdrag senast år 2024.

- Vi måste bli starkare på anläggningssidan när det gäller hållbarhetsarbete och ekosystemtjänster, säger Kerstin Lindgren. Det gäller hela branschen. Därför känns det bra att vi på Bjerking kan ta täten i det arbetet.

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Kerstin Lindgren
Enhetschef Anläggning
Kerstin Lindgren