2022-10-24 06:55Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för geoteknik och hydrogeologi

Framsida hållbarhetslöfte geoteknik och hydrogeologi

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Nu är det femte hållbarhetslöftet lanserat, hållbarhetslöftet för geoteknik och hydrogeologi. Löftet har de arbetat fram tillsammans på enheten, alla medarbetare som ska arbeta med just detta löfte med en hållbarhetssamordnare i spetsen.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking, under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det femte hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller geoteknik och hydrogeologi, dvs det som finns under våra fötter.

I löftet identifieras de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Det handlar exempelvis om lokalisering och utformning av fastigheter, var det passar bäst att bygga, både med hänsyn till resurseffektivisering och platsens förutsättningar. Det handlar även om avfallsminimering och hur man ska hantera de schaktmassor som uppstår i samband med byggandet.

- Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat arbetet med geoteknik och hydrogeologi. Det är extra viktigt att våra kunder förstår att ju tidigare vi kan komma in i projekt ju mer kan vi vara med och påverka, säger Maria Nylander, Hållbarhetssamordnare på Bjerking. Det finns resurser och pengar att spara om man genomför en kvalitativ geoteknisk undersökning tidigt i ett byggprojekt eftersom det minskar osäkerheter vidare in i byggprocessen.

För att säkerställa involvering av alla konsulter i hållbarhetsarbetet och för att se till att de kommer att leverera enligt detta hållbarhetslöfte så har alla på enheten deltagit i arbetet med att ta fram hållbarhetslöftet. Arbetet börjar brett och smalnar av till prioriterade frågor som alla medarbetarbetare är med och bearbetar i workshops. Tillsammans identifierar man de områden i tjänsten som gör störst påverkan på hållbarheten.

- När man tittar på byggnaders klimatpåverkan så tittar man oftast på arbete från bottenplattan och uppåt, berättar Maria Nylander, men faktum är att en stor del av klimatpåverkan sker under markytan från exempelvis pålning och masshantering.

Bjerking har också fört in de punkter som rör hållbarhetslöftet i de mallar och checklistor som konsulterna använder för att stämma av att arbetet sker korrekt. Slutligen har Bjerking en uppföljning och intern granskning där alla protokoll granskas så att arbetet, inklusive hållbarhetsarbetet, utförts enligt Bjerkings uppdragsprocess och hållbarhetslöften.

- Det är viktigt att förstå att vi arbetar hårt för att klimatanpassa de projekt vi arbetar med, säger Maria Nylander. Med ett förändrat klimat kommer vi exempelvis få torrare perioder och mer intensiva regn, något som kan leda till erosion, jordskred och ras. Det har vi fångat upp i vårt löfte och det tar vi tar vi förstås med i beaktande när vi gör våra undersökningar.

Hållbarhetslöftena hittar du på Bjerkings hemsida:
Våra hållbarhetslöften | Bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Maria Nylander
Hållbarhetsstrateg
Maria Nylander

Relaterad media