2024-01-18 07:00Pressmeddelande

Bjerking levererar handlingsplan för invasiva växter till Ekerö kommun

Parkslide, Ekerö Parkslide, Ekerö

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har inventerat områden med invasiva växter åt Ekerö kommun och tagit fram en handlingsplan för åtgärder mot invasiva växter som jätteloka, jättebalsamin, parkslide, parksallat och pestskråp.

Ekerö kommun vände sig till miljöenheten på Bjerking för att få hjälp med att utreda arterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide, parksallat och pestskråp på ett fyrtiotal växtplatser inom kommunen. I uppdraget ingick inventeringar av aktuella lokaler för att dokumentera beståndens status och utbredning.

Invasiva arter, dvs främmande växter och djur som kommit hit med människan och som konkurrerar ut våra inhemska arter, kan ställa till stora problem för naturen, människors hälsa och den biologiska mångfalden. Det finns till och med arter som kan ställa till så pass stora problem att de är reglerade enligt lag, vilket innebär att de inte får tillåtas att reproducera sig.

Arbetet för att förhindra spridning kräver både aktiva arbetsinsatser såväl som strategiska och förebyggande åtgärder, något som Bjerking också kan hjälpa till med.

Uppdraget från Ekerö kommun har resulterat i en handlingsplan med åtgärdsförslag för de olika växtplatserna samt en prioriteringsordning som bland annat utgår från spridningsbenägenhet vid lokalen samt hur stort hot växten utgör för omgivande naturmiljö, rekreation och hälsa. I Bjerkings handlingsplan presenteras även en kostnadsuppskattning för arbetsinsatser kopplade till föreslagna åtgärder och bekämpningsmetoder.

Det är roligt att få genomföra denna typ av uppdrag, säger Susanne Öjerstam, uppdragsansvarig på Bjerkings miljöenhet. Särskilt roligt är det när kunden blir nöjd och faktiskt kan använda handlingsplanen rakt av som i detta fall. Underlaget har underlättat för kommunen vid upphandling av entreprenör som ska utföra spridningsbegränsande åtgärder för de invasiva växterna.

Bjerking har även levererat inventeringsresultat i form av digital geografisk information som kan användas av kommunen för uppföljning av bekämpningsåtgärder, vilket är en viktig del i arbetet.

Läs mer om uppdraget


Ämnen: Miljö

Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Susanne Öjerstam
Susanne Öjerstam

Relaterad media