2021-04-16 14:15Pressmeddelande

Bjerkings Hållbarhetsredovisning 2020 publiceras idag

Bjerking Hållbarhetsredovisning 2020Bjerking Hållbarhetsredovisning 2020

Hur kan vi öka välmåendet samtidigt som vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle? Frågor om resursanvändning bubblar i branschen och här behöver vi utarbeta nya tjänster, bland annat kring återbruk inom byggsektorn. Bjerkings hållbarhetsredovisning visar att det mesta ändå går åt rätt håll i vår gemensamma strävan efter ett hållbart arbetsliv och minskad klimatpåverkan, men det krävs nya arbetssätt och samarbeten för att komma i mål.

Bjerking betalar tillbaka det statliga stödet för korttidsarbete

En långsiktigt stabil ekonomi är viktigt för våra medarbetare, vi är ju ett medarbetarägt företag. Bjerking klarade nedgången till följd av corona-pandemin väldigt bra och betalar därför tillbaka det statliga stödet för korttidsarbete. Summerat för 2020 blev orderingången 12 procent lägre än 2019.

Vikten av ett hållbart arbetsliv

Vi lägger tid och resurser på arbetsmiljö och hälsa eftersom vi ser det som en investering med direkta vinster i form av högre motivation och lägre sjukfrånvaro. År 2020 har varit utmanande arbetsmiljömässigt då vi ställde om helt till distansarbete i hemmet. Vi har därför infört arbetsmiljödialoger där chefer och medarbetare tillsammans gör en riskbedömning av hemarbetsmiljön utifrån både fysiska och psykosociala aspekter. Vi ser en mindre ökning av den totala sjukfrånvaron under året, total sjukfrånvaro var 4,1 procent.

Med en jämställd arbetsplats skapar vi de bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö, ökad effektivitet och lönsamhet. Vi har ett tydligt mål med vår jämställdhetsambition och arbetar aktivt för att nå målet om 40 procent kvinnor på företaget år 2024. I slutet av 2020 var andelen kvinnor 38 procent vilket innebär att vi redan överträffat det tidigare satta målet om 35 procent kvinnor till 2021.

Våra steg mot fossilfrihet
Bjerking har som mål att vara fossilfria senast 2030. Den totala klimatpåverkan 2020 var 23 procent lägre än 2019 avseende kontor och resor. Räknar man in inköp minskade klimatpåverkan med 31 procent jämfört med 2019, till följd av minskade inköp av IT-utrustning.

Klimatpåverkan från resor i tjänsten var 229 ton, en minskning med 20 procent 2020 jämfört med 2019, medan andelen förnybart i köpta bränslen ökade till 38 procent.

Bjerkings klimatfond
I stället för att köpa klimatkompensation lägger vi pengar i en fond som används för att minska klimatpåverkan i våra uppdrag. Under 2020 har två klimatfondsprojekt avslutats. Ett där vi studerat hur stadens grönytor kan utformas för att maximera

kolinlagring samt ett annat som rör klimatpåverkan av masshantering för Magasin X. Vi har även beviljat ett nytt projekt under året som handlar om hur vi kan bygga nytt och samtidigt minska utsläppen. Här tar vi fram klimatdata och framtidsscenarier till Klimatfärdplan Uppsala.

Det bästa samarbetsklimatet för hållbara lösningar

För att komma framåt och nå de hållbara lösningarna krävs nya arbetssätt och samarbeten.

På Bjerking är vi engagerade, flexibla och bidrar aktivt till att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta tillsammans, både internt och externt. Låt oss omtänka framtiden tillsammans!

Hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Anders Wärefors
VD
Anders Wärefors